logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
(stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy(100%) 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
831,10x 
652,60
obniżony (80%) 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
664,90
522,10
podwyższony (120%) 
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
997,40
783,20
 
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 997,40
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 997,40
stażu - 120 % zasiłku 997,40
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 831,10
studiów podyplomowych - 20% zasiłku 166,30
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 415,60 
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 415,60
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,10/godz.
Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2016 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r , wyniósł 99,4%.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):

 • w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70

 • w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.000,00 + 360,00*)

2.360,00
 

2. Robót publicznych:

 • refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.027,52 + 364,95*],

2.392,47

 • refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.055,04  +  729,91*]

4.784,95

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:

 • za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

6.000,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)  

max 4,86/za godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

483,30

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy

1513,50

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

24.330,24

 • w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.220,16

 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

12.165,12

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

24.330,24

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

16.220,16

4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 r.) 2.000,00xx
2. Przeciętne wynagrodzenie 4.055,04
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartałyxxxx  Informacja na stronie ZUS
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9,00%


x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz.U. 2016 poz. 1456);
xxx przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2016 r. wynosi 4.055,04 zł (Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2016 r., M.P. 2016, poz. 1100). 

Ilość odwiedzin: 174935
Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
Podmiot udostępniający: Admin
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która odpowiada za treść: Admin
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2013-03-01 10:54:00
Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 08:47:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner