logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
minus Ogłoszenia
   minus Wiadomości dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
   minus Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
   minus Fundacja Szansa dla Niewidomych
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > Ogłoszenia

Spis dokumentów:
1. Wiadomości dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
2. Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
3. Fundacja Szansa dla Niewidomych

UWAGA!

W związku ze zmianami przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn.zm.) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach zaistniała konieczność dokonania zmian organizacyjnych. Z dniem 7 lipca 2014r. pracownicy pełniący funkcje doradców klienta będą obsługiwać osoby bezrobotne wg. podziału alfabetycznego. Podział alfabetyczny oznacza obsługę osób zarejestrowanych w zależności od pierwszej litery nazwiska.

Organizacja Obsługi    Klienta

Imię i nazwisko doradcy klienta

D, M, S, Ś

Pokój nr 28

 

Ewa Derewońko

C, J, N, R, G

Pokój nr 28

 

Karol Konobrodzki

I, K, U

Pokój nr 28a

 

Bogdan Harbaszewski

B, P

Pokój nr 28a

 

Marlena Borkułak

Ł, O

Pokój nr 29

 

Karolina Dawidziuk

W

Pokój nr 30

Adam Jóźwiak

A, E, F, H

Pokój nr 30
Joanna Zaleska

T

Pokój nr 31a

 

Beata Piwnicka

Z, Ż

Pokój nr 31a

 

Anna Czapko

L

Pokój nr 34

 

Kamil Golonko

 

 

Szanowni Państwo

informujemy iż, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2012 uzyskał dofinansowanie na realizaję dwóch projektów mobilnościowych w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. ,,Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego'' (VetPro) oraz ,,Rynek pracy a kształcenie zawodowe'' (PLM), które miały na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników publicznych słuzb zatrudnienia pod kątem doświadczeń krajów partnerskich z Niemiec i Francji w aktywizowaniu osób poszukujących pracy. Projekty ukierunkowane były też na podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędów, czyli osob bezrobotnych i poszukujących pracy. Do projektow zostali zaproszeni pracownicy powiatowych urzędów pracy z województwa podlaskiego'


W ramach projektów opracowano dwie publikacje zawierające dobre praktyki, które powstały w oparciu o zdobyte informacje, doświadczenia i wiedzę. Uczestnicy zebrali materiał obejmujący funkcjonowanie niemieckiego i francuskiego rynku pracy w odniesieniu do róznych obszarów i grup zawodowych, ze szczegolnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50+ i edukacji zawodowej. Celem obu publikacji było podsumowanie zebranych doświadczeń, jak też sformułowanie rekomendacji skierowanych do instytucji rynku pracy.

 

Publikacje o których mowa powyżej znajdują się w dziale publikacje oraz w poniższych linkach.

RYNEK_PRACY_A_KSZTALCENIE_ZAWODOWE_FRANCJA

NIEMIECKI_SYSTEM_KSZTAŁCENIA

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż w dniach   21-22 marca we Włoszech odbędą się II Międzynarodowe Dni Mobilności.

Wydarzenie to ma na celu podniesienie świadomości na temat swobodnego przepływu pracowników, usług sieci Eures, oraz mobilności geograficznej, jak i również promocji ofert pracy.  Wydarzenie to jest skierowane m.in. do przedstawicieli branży medycznej, inżynierów, sektora zielonych miejsc pracy oraz branży turystycznej.

 

Przedsiębiorców zainteresowanych rozpowszechnieniem swoich ofert pracy podczas Targów Pracy we Włoszech  prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach pok. Nr 28 lub kontakt telefoniczny 085 656 60 24

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach informuje, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Siemiatyczach relizuje projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II Edycja”.

 

 

Szczegółowe informacje na stronie http://onas.zdz.bialystok.pl/ w zakładce projekty

http://projekty.zdz.bialystok.pl/

oraz w OKZ w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24 tel. 856552143

 

 
 

  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

informuje, że realizuje projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz

podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Tytuł projektu:

 

Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro”

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach a zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,

  • bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

  • bezrobotnych niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu organizowane są staże dla osób w wieku do 25 lat oraz w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej przez okres od 3 do 12 miesięcy oraz innych osób o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na okres od 3 do 6 miesięcy, prace interwencyjne organizowane na okres do 6 miesięcy, szkolenia i przekwalifikowania. Ponadto przyznawane są jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Uczestnicy powyższego projektu objęci są indywidualnym planem działania i pośrednictwem pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Pracodawców zainteresowanych tworzeniem

miejsc pracy w ramach powyższego projektu

oraz osoby bezrobotne spełniające kryteria

 


 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

informuje, że realizuje projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w regionie.

 

Tytuł projektu:

 

Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik  –„Bliżej bezrobotnego”.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Celami szczegółowymi projektu jest wsparcie rozwoju potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach poprzez zatrudnionych w ramach projektu pracowników na  stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. 

 

Ilość odwiedzin: 67228
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11 15:36:00
Data udostępnienia informacji: 2013-04-11 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 15:10:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner