logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Kryteria przyznawania jednorazowo środków 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach

na podjęcie działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 46 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 674 z późn. zm.),oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r. poz. 457)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach działający z upoważnienia Starosty Siemiatyckiego może przyznać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym zarejestrowanym  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

  1. O przyznaniu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej może się ubiegać osoba bezrobotna, która:

- nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej,

-  nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

-  nie składała  wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie  działalności gospodarczej lub środków na założenie lub  przystąpieniu do spółdzielni socjalnej.

        W okresie 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku:

- nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub    innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”

- z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

- po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, 

- w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko  obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny,

     -  spełnia  warunki  zgodnie z którymi przyznane środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie ( WE)  nr 1860/2004 ( Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu taksówkami,

- złoży oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

 II. Osoba ubiegająca się o przyznanie środków powinna posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia działalności ze względu na jej specyfikę.

III. O przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie może się ubiegać osoba bezrobotna, która:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożeniawnioskuporzuciła pracę lub została zwolniona w trybie art.52 Kodeksu Pracy.

- zamierza podjąć własną działalność gospodarczą na terenie nie objętym zasięgiem tut. powiatu

- nie posiada adresu zameldowania na terenie tutejszego powiatu.

IV. Środki nie mogą być udzielane na:

     - podjęcie działalności w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych    

      wymienionych w załączniku 1 do Traktatu,

     - podjęcie działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów   

      rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

    - na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.

      pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów , tworzeniem    

      i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi    

      z prowadzeniem działalności eksportowej,

    -  na działalność związaną z pomocą uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania     

      z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

 - pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

    - nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom

       gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu  

  towarowego,

   -  handel obwoźny,

    -  zakup towaru, materiałów i surowców,

    -  handel internetowy,

    -  zakup mebli  do lokalu  mieszkalnego,

    -  zakup środków trwałych i towarów na zasadach leasingu,

 -  wydatków  inwestycyjnych związanych z kosztami budowy i remontów,

 -  zakup nieruchomości i gruntów,

 -  zakup samochodów,

 - prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, lombardu, punktu kasowego ( opłat ), kantoru,

      -działalność typu: agencja towarzyska, studio tatuażu, sklep sex shop, biuro                                       matrymonialne, wróżenie, salon gier hazardowych,

  - zakup telefonów komórkowych,

   -zakupy dokonywane od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj.  rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,

   - działalność związaną z pośrednictwem ubezpieczeniowym,

 - przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej lub działalności prowadzonej w tym     samym miejscu w okresie ostatnich 12 miesięcy o podobnym profilu,

   - prowadzenie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną w okresie ostatnich 12 miesięcy przez współmałżonka,

   - prowadzenie działalności tożsamej z działalnością osób prowadzoną w okresie ostatnich  12 miesięcy przez osoby pozostające z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa.

 

V. Preferowane jest uruchomienie działalności:

- o charakterze produkcyjnym,

- usług specjalistycznych,

- funkcjonującej na terenach wiejskich

- rokującej utworzenie dodatkowych miejsc pracy i prowadzenie działalności przez okres

powyżej 12 miesięcy, z jak największym udziałem wkładu własnego.

  1. . Osoba ubiegająca się o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek wg. określonego wzoru wraz z propozycją zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

 VII. Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków na podjęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 VIII. Preferowane jest zabezpieczenie w formie weksla z poręczeniem wekslowym dwóch poręczycieli:

-  osiągających wynagrodzenie minimum 1600 zł brutto,

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od co najmniej 6-ciu miesięcy na czas  nieokreślony,

- lub prowadzących działalność gospodarczą i osiągających odpowiednie dochody.

      Wybór formy zabezpieczenia należy do Starosty.

 IX. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie pod rygorem nieważności i spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Wysokość przyznanych środków określana jest każdorazowo w umowie.

 X. W przypadku zakupu sprzętu używanego bezrobotny zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:

 - potwierdzających jego pochodzenie,

 -deklaracji potwierdzającej, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy publicznej przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym,

  - opinii rzeczoznawcy o stanie technicznym i wartości sprzętu.

 XI. Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonków poręczycieli pozostających z nimi we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach.

XII. Środki  na podjęcie działalności gospodarczej  będą przyznawane  bezrobotnemu w wysokości  do  20000,00 zł.

 

Uprzedzony  o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań ( grozi kara pozbawienia  wolności do lat 3 ) oświadczam, że zapoznałam/em się z  Kryteriami przyznawania jednorazowo środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Kryterium przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Siemiatyczach na podjęcie działalności gospodarczej zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 25.02.2013r.

 

Ilość odwiedzin: 15974
Nazwa dokumentu: Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Kamil Golonko
Data wytworzenia informacji: 2013-02-26 15:08:00
Data udostępnienia informacji: 2013-02-26 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 11:13:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner