logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


REGULAMIN

dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

I.Postanowienia ogólne

§ 1

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dokonywana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole udzielana jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.                  z 2013r.poz  674 z późn.zm. );
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 , poz. 457);
 3. kodeksu cywilnego;
 4. niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą;  osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z poźn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z poźn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z poźn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanymi dalej „refundacją”.
 2. Refundacja, przyznawana jest na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły i producenta rolnego zwanych dalej „podmiotem”, „przedszkolem”, „szkołą” i „producentem rolnym”.
 3. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach działającego z upoważnienia Starosty Siemiatyckiego, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

 

§ 3

 1. Wysokość przyznanej podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu refundacji kosztów nie może przekraczać 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia ( na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy).

 

 1. Pod pojęciem przeciętne wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy.

 1. Umowa o refundację zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron i po zaakceptowaniu przez drugą stronę.

 

 1. Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz stwierdzeniu przez Urząd utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażeniu lub doposażeniu.
 2. Refundacja podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
 3. Refundacja producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
 4. Refundacja przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest przyznawana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w dniu udzielenia refundacji wydaje podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Ww. zaświadczenie nie jest wydawane przedszkolu lub szkole, w przypadku gdy ww. refundacja przyznawana jest jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

 

 1. Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

 

 

II.Warunki przyznawania podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu refundacji kosztów.

 

 

§ 4

 1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą złożyć do urzędu właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji, zawierający m.in.:
 1. oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w tym:
 1. nazwę lub imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej;
 2. adres siedziby albo adres zamieszkania;
 3. numer PESEL w przypadku osoby fizycznej;
 4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżelili został nadany;
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP) ;
 6. datę rozpoczęcia prowadzenia działalności;
 7. symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 8. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 1. liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 2. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 3. wnioskowaną kwotę refundacji;
 1. szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 2.  rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 3. wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny;
 4. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;
 5. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego.

 

 1. Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenie o:

 

1)  niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

2)  prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3)  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

4)  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

5)  nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

6)  niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.5)).

 

 1. Do wniosku o refundację producent rolny dołącza oświadczenie o:

 

1)  niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

2)  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

3)  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

4)  nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

5)  niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.5).

6)  oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);

7)  oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

8)  dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

 

 

 1. Do wniosku podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny dołącza załączniki:
  1. Uwierzytelnioną kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działalności wnioskodawcy;
  2. Uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie numerów: NIP i REGON (w przypadku wnioskodawców, które posiadają takie dokumenty);
  3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie (dotyczy producenta rolnego);
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według Załącznika Nr3 do wniosku), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 311);
  5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku wnioskodawców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, inne dokumenty pozwalające ocenić sytuacje finansową wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.
  6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

 1. Wniosek o refundację może być uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie zalega w wypłacaniu w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz w opłacaniu w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  2. nie zalega z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
  3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
  4. podmiot prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  5. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  6. spełnia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, w przypadku gdy refundacja jest przyznawana jako wsparcie finansowa z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis;
  7. ubiega się o refundację, która łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kwalifikowanych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy;
  8. ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy,
  9. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

 

 1. Wniosek o refundację może być uwzględniony w przypadku, gdy producent rolny  spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  2. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz go ubezpieczał;
  3. nie zalega w wypłacaniu w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz w opłacaniu w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  4. nie zalega z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
  5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
  6. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  7. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
  8. spełnia warunki określone w rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 r. z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35);
  9. ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy,
  10. ubiega się o refundację, która łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kwalifikowanych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy;
  11. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
 2. Wniosek o refundację nie zostanie przyjęty do realizacji w przypadku podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, który w ciągu ostatnich 3 lat nie wywiązał się z wcześniej zawartych umów dotyczących  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 3. Do rozliczenia poniesionych kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy nie uwzględnia się kosztów:
  1. inwestycyjnych związanych z kosztami budowy i remontów;
  2. zakupu nieruchomości;
  3. opłat administracyjnych, wynagrodzeń pracowników, składki ZUS;
  4. zakupu towarów wcześniej sfinansowanych ze środków publicznych;
  5. poniesionych przed dniem zawarcia umowy o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz po dniu zatrudnienia osoby bezrobotnej;
  6. zakupu towarów handlowych;
  7.  reklamy;
  8.  podłączenia mediów (linii telefonicznej, Internetu);
  9.  przesyłki, transportu, pakowania dokonanych zakupów.

§ 5

 

 1. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny obowiązany jest złożyć zabezpieczenie w formie:

 

 1. poręczenia według prawa cywilnego
 2. weksla z poręczeniem wekslowym (aval)
 3. gwarancji bankowej
 4. zastawu na prawach lub rzeczach
 5. blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 6. aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Preferowanymi formami zabezpieczenia są: weksel z poręczeniem wekslowym (aval) oraz akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

 1. W przypadku weksla z poręczeniem wekslowym poręczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, których stałe dochody miesięczne każdego poręczyciela wynoszą kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie.

Ponadto:

 1. poręczycielem nie może być małżonek podmiotu pozostający z nim we wspólnocie majątkowej oraz osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy lub, która poręczała taką formę osobie będącej dłużnikiem tego Funduszu,
 2. każdy z poręczycieli powinien być zatrudniony na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia udzielenia poręczenia.

 

 1. W przypadku poręczenia każdy z poręczycieli zobowiązany jest przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 1. Na potwierdzenie informacji zawartych ww. oświadczeniu poręczyciele powinni przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach zaświadczenia o uzyskanych dochodach:
  1. z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy - zaświadczenie z Zakładu Pracy;
  2. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ostatni rok podatkowy ( lub PIT ), oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

 

 1. W przypadku zastosowania poręczenia jako formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe poręczyciela:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu;
 5. aktualne zobowiązania finansowe, z podaniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.

 

 1. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu umowy, ponosi podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny.

 

§ 6

 1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, który otrzyma refundację kosztów zobowiązany jest do:
 1. zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
 2. utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznana refundacją,
 3. zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji;

 

 1. Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację.

 

 1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, który otrzyma refundację kosztów jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zakup zgodnie ze specyfikacją przedstawioną we wniosku, w terminie określonym w umowie. Wymaganymi dokumentami przy rozliczeniu się są: opłacone faktury oraz rachunki. Nie dopuszcza się dokumentowania wydatków w formie paragonów, umów cywilnoprawnych i innych dokumentów nieprawnych.

 

 1. Przedłożone faktury lub rachunki w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz przeliczone na walutę krajową według kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

 

 1. Urząd na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażonego stanowiska pracy.

 

 1. Refundacja środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  nie może być przeznaczona na zakup sprzętu (środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi i innych), którego zakup był już wcześniej finansowany lub współfinansowany ze środków publicznych w ciągu ostatnich siedmiu lat, a otrzymujący refundację zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego dotrzymanie tych warunków. Preferowany jest zakup sprzętu nowego.

 

 1. Koszty zakupu używanego sprzętu kwalifikują się do finansowania z FP lub EFS, jeśli są spełnione łącznie  następujące warunki:
 • sprzedający sprzęt musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane osoby od której dokonał zakupu – jego nazwę i adres);
 • sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony ze środków publicznych;

 

 1. Refundacja środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie będzie realizowana w przypadku zakupu rzeczy od współmałżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest do współpracy w czasie kontroli poprzez udostępnianie obiektów, urządzeń objętych kontrolą, udostępnianiu dokumentacji i udzielaniu wyjaśnień.

 

 1. Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana w kwocie brutto.

 

 1. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z osobą zatrudnioną w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest do przyjęcia do pracy kolejnego bezrobotnego skierowanego przez Urząd na miejsce bezrobotnego, z którym stosunek pracy ustał lub wygasł, w okresie do 3 miesięcy dni od daty zwolnienia i zawarcia z nim umowy o prace na okres uzupełniający do 24 miesięcy.

 

 1. Urząd Pracy wypowie umowę i zażąda od podmiotu, przedszkole, szkoła lub producent rolny w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez niego stosownego wezwania:
  1. całości przyznanej refundacji kosztów wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
 1. złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 4 pkt 2;
 2. naruszenia innych warunków umowy, tj.:

a.   wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w terminie niezgodnym z zawartą umową;

b. dokonania zakupów niezgodnych ze szczegółową specyfikacja i harmonogramem wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;

 1. nie dostarczenia we wskazanym terminie brakujących dokumentów;
  1. przyznanej refundacji kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu nie zatrudniania na utworzonym stanowisku pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:
 1. nie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy lub
 2. nie utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

 

 

III.          Rozpatrywanie wniosków

§ 7

1.       Przy rozpatrywaniu wniosków o refundacje kosztów Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach bierze pod uwagę:

 1. rodzaj tworzonego  stanowiska  pracy ( w zależności od potrzeb na lokalnym rynku pracy);
 2. średni stan zatrudnienia  w okresie  ostatnich 6 miesięcy w porównaniu  do stanu  zatrudnienia  na dzień złożenia  wniosku w przeliczeniu  na pełny  wymiar czasu  pracy;
 3. liczba pracowników zatrudnionych  u Organizatora na dzień złożenia  wniosku  w przeliczeniu  na pełny wymiar czasu pracy;
 4. okres funkcjonowania firmy  na rynku;
 5. dotychczasowe wsparcie przez Urząd;  
 6. ocena współpracy (stopień wywiązywania się z realizacji zawartych umów); 
 7. kondycja  firmy;
 8. wkład własny na wydatki związane z  wyposażonym lub doposażonym stanowiskiem pracy;
 9. preferowane będą wnioski składane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę mające swoje siedziby na terenie  powiatu siemiatyckiego.

2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku/ wniosku korygującego Powiatowy Urząd Pracy powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku/ wniosku korygującego i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

3.  Od negatywnego stanowiska PUP nie przysługuje odwołanie.

4. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny,  którego wniosek został przyjęty do realizacji             w terminie wymienionym w pkt. 7 zostanie powiadomiony w formie pisemnej o terminie podpisania umowy.

5. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny w dniu podpisania umowy, bezpośrednio przed jej podpisaniem, składa oświadczenie o niezmniejszeniu wymiaru czasu pracy pracowników oraz nierozwiązaniu stosunku pracy z żadnym z pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez niego, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika. W przypadku wystąpienia którejś z ww. okoliczności umowa nie zostanie podpisana oraz podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie otrzyma refundacji.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy aktów normatywnych wskazanych w § 1.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2012 r.

 

ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Na miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały pracę zarobkową u pracodawcy powyżej 30 dni,
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy,
 • zamieszkują  pod tym samym adresem, co pracodawca.

Ilość odwiedzin: 4634
Nazwa dokumentu: Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kiczko
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kiczko
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06 09:09:59
Data udostępnienia informacji: 2013-08-06 09:09:59
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 10:19:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner