logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
      Godziny urzędowania
      Dyrektor Urzędu
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
   Zakres Kompetencji
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Sprawozdanie z działalności Urzędu
   Statut
   Regulamin naboru.

AKTUALNOŚCI
   Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
   Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
   Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
      Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
   Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
      Rejestracja przez Internet
      REJESTRACJA TRADYCYJNA
      PRZYZNANIE STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ
      OBOWIĄZKI OSOBY BEZROBOTNEJ
      PRZYZNANIE STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY
      OBOWIĄZKI OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY
      ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
         PRAWO DO ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
         OKRES POBIERANIA ZASIŁKU NA OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIATYCZACH
         WYSOKOŚĆ ZASIŁKU WYNOSI
         UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU
      UTRATA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ
      UTRATA STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY
      Dodatek aktywizacyjny
      Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z zakładów pracy
      FORMY POMOCY UDZIELANE OSOBOM BEZROBOTNYM
   Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
   CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   Z Kraju
   Z Unii Europejskiej
   Ogłoszenia
      Wiadomości dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
      Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
      Fundacja Szansa dla Niewidomych
   Zatrudnienie cudzoziemców
   Publikacje

OFERTY PRACY
   Oferty krajowe
   Oferty zagraniczne
   Oferty regionalne

SZKOLENIA
   Szkolenia bezrobotnych

Poradnictwo zawodowe
   Poradnictwo zawodowe
   Zasoby informacji zawodowej

PRAWO
   Akty prawne
      Obowiązujące akty prawne
      Wyjaśnienia do obowiązujących aktów prawnych

INNE
   Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
   Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
   Linki
      Pośrednictwo pracy i usługi sieci Eures
      Prace interwencyjne
      Staż
      Przygotowanie zawodowe
      Roboty publiczne
      refundacja kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 i osób zależnych.
      refundacja składek na ubezpieczenia społeczne,
      finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
      finansowanie kosztów egzaminów, licencji i udzielanie pożyczek szkoleniowych,
      finansowanie kosztów przejezdu i zakwaterowania na szkolenie
      stypendium na kontynuowanie nauki
      Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
      zasady przyznawania i realizacji bonu stażowego
      ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU ZATRUDNIENIOWEGO
      ZASADY PRZYZNANIA BONU SZKOLENIOWEGO
      ZASADY PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE
      Nowy instrument rynku pracy wspierający pracodawców/przedsiębiorców zatrudniających skierowane przez PUP osoby bezrobotne do 30 roku życia

Urzędy Centralne
   Spis adresów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
corner   corner